Grove Park Restaurant

1405 U.S. 98 South
Lakeland, Fl. 33801